Supermarkt Mittal is de handelsnaam opererend vanuit Den Haag in Nederland.

De voorwaarden & Voorwaarden zijn belangrijk en moeten daarom zorgvuldig worden gelezen en geaccepteerd voordat u producten en diensten van de Super Market Mittal-website koopt. Dit dient ook als een wettelijk contract tussen de klant en de Super Market Mittal. Verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’ hebben betrekking op de klant die op de website is geregistreerd en verwijzingen naar het management van ‘Super Market Mittal’. Als u zich registreert, inlogt, bladert of koopt op de website, gaat u er ook mee akkoord dat u de voorwaarden hebt begrepen en accepteert u er ook aan gebonden te zijn.

Super Market Mittal behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden van deze overeenkomst te herzien en te wijzigen door deze pagina naar eigen goeddunken bij te werken. Zodra de Algemene voorwaarden worden bijgewerkt, zal Super Market Mittal redelijke maatregelen nemen om u op de hoogte te houden van de nieuwe voorwaarden. De voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum en het tijdstip van publicatie op de website.

Deze overeenkomst vormt en omvat in zijn geheel de algemene voorwaarden met betrekking tot de aankoop of verkoop van goederen of diensten op de site en bindt zowel de klant als de Super Market Mittal in de vorm van een overeenkomst. Deze overeenkomst, samen met de algemene voorwaarden met betrekking tot goederen of diensten, kan alleen worden gewijzigd of beëindigd door Super Market Mittal en moet schriftelijk beschikbaar worden gesteld op de website.

De wet bepaalt dat een minderjarige geen contracten kan aangaan. Door een online aankoop te doen, accepteert de klant deze voorwaarden & voorwaarden en erkent ouder te zijn dan achttien (18) jaar en gaat een wettelijk contract aan met Super Market Mittal. In het geval dat Super Market Mittal enig verlies of schade lijdt als gevolg van een transactie die is aangegaan door een minderjarige, behoudt Super Market Mittal zich het recht voor om schadevergoeding en gerechtelijke stappen te ondernemen voor dergelijke verliezen van de ouders of voogden van de minderjarige die de de te plaatsen bestelling.

Op deze overeenkomst en alle verkopen hieronder is Nederlands recht van toepassing. De klant stemt in met de jurisdictie van een bevoegde rechtbank voor doeleinden van een rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze verkoopovereenkomst.

De eigendom van de hierin gekochte goederen gaat over op de koper bij levering van de goederen, tenzij anders aangegeven of de betaling voor de goederen om welke reden dan ook mislukt. Verlies of schade die optreedt tijdens verzending door een door Super Market Mittal geselecteerde vervoerder of bezorgpartner is de verantwoordelijkheid van Super Market Mittal. Verlies of schade die optreedt tijdens verzending door een door de Klant geselecteerde vervoerder, is de verantwoordelijkheid van de Klant.

Algemene disclaimer

U erkent dat Super Market Mittal geen andere voorwaarden, garanties, verklaringen of voorwaarden maakt met betrekking tot de producten dan voorzien in deze Voorwaarden.

Super Market Mittal zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een Product nauwkeurig wordt afgebeeld op de Website, maar u erkent dat maten, kleuren en verpakkingen kunnen afwijken van wat op de Website wordt weergegeven.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit enige garanties, garanties, verklaringen of voorwaarden uit die door de wet worden geïmpliceerd of opgelegd, met inbegrip van de Nederlandse consumentenwetgeving (of enige aansprakelijkheid daaronder) die door de wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

Behoudens deze clausule, en voor zover toegestaan ​​door de wet:

Alle voorwaarden, garanties, verklaringen of voorwaarden die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld, zijn uitgesloten.
Super Market Mittal is niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade (tenzij dergelijke verliezen of schade redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van het niet nakomen door ons van een toepasselijke consumentengarantie), winstderving of kans, of schade aan goodwill die voortvloeit uit of verband houdt met de Aankoopdiensten of deze Voorwaarden (inclusief als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de Aankoopdiensten of de late levering van de Aankoopdiensten), hetzij volgens gewoonterecht, onder contract , onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), in billijkheid, krachtens de wet of anderszins.

Het gebruik van afbeeldingen in de producten, categorieën, subcategorieën, merken enz. zijn mogelijk niet de afbeeldingen van het daadwerkelijke product. Afbeeldingen zijn alleen voor representatieve doeleinden.

Het gebruik van de Website, de Aankoopdiensten en alle producten van Super Market Mittal (inclusief de Bezorgdiensten) is op eigen risico. Alles op de Website, de Aankoopdiensten en de Producten van Super Market Mittal worden aan u geleverd op een “as is” en “as available” basis, zonder enige vorm van garantie of voorwaarde.

Super Market Mittal is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige site-inhoud (inclusief de inhoud en inhoud van derden) die op de website of in verband met de aankoopdiensten wordt geplaatst, ongeacht of deze is geplaatst of veroorzaakt door gebruikers van de website van Super Market Mittal, door derden of door een van de Aankoopdiensten aangeboden door Super Market Mittal.

Om toegang te krijgen tot de Aankoopdiensten, moet u zich eerst registreren als gebruiker van de Website. Als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw voortgezette gebruik van de Aankoopdiensten, kan van u worden verlangd dat u persoonlijke informatie over uzelf verstrekt (zoals identificatie- of contactgegevens), inclusief maar niet beperkt tot een e-mailadres, gewenste gebruikersnaam, een wachtwoord, volledige naam, een afleveradres, een telefoonnummer voor contact, geboortedatum.

U garandeert dat alle informatie die u aan Super Market Mittal geeft tijdens het voltooien van het registratieproces, altijd nauwkeurig, correct en up-to-date is. Zodra u het registratieproces heeft voltooid, bent u een geregistreerd lid van de website (‘geregistreerde gebruiker’) en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden.

Als Lid krijgt u toegang tot de Aankoopdiensten.

Als lid stemt u ermee in zich aan het volgende te houden: u zult de aankoopservices alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan ​​door:

Niet-functioneren, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, niet corrigeren van defecten, vertraging in werking of verzending, computervirus of ander schadelijk onderdeel, verlies van gegevens, communicatielijnstoring, onwettige derde partijgedrag, of diefstal, vernietiging, wijziging of ongeoorloofde toegang tot documenten;
De voorwaarden;
Alle toepasselijke wet- en regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden;
U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en/of e-mailadres. Gebruik van uw wachtwoord door een andere persoon kan resulteren in de onmiddellijke annulering van de Aankoopdiensten;
Elk gebruik van uw registratiegegevens door een andere persoon of derden is ten strengste verboden. U stemt ermee in om Super Market Mittal onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of e-mailadres of elke schending van de beveiliging waarvan u op de hoogte bent;
De toegang tot en het gebruik van de website is beperkt, niet-overdraagbaar en staat het exclusieve gebruik van de website door u toe met als doel dat Super Market Mittal de aankoopdiensten levert;
U zult de Aankoopdiensten of Website niet gebruiken voor enig illegaal en/of ongeoorloofd gebruik, waaronder het verzamelen van e-mailadressen van Leden op elektronische of andere wijze met als doel ongevraagde e-mail te verzenden of ongeoorloofd framing of linking naar de Website;
U stemt ermee in dat commerciële advertenties, gelieerde links en andere vormen van werving zonder voorafgaande kennisgeving van de website kunnen worden verwijderd en kunnen leiden tot beëindiging van de Aankoopdiensten. Passende juridische stappen zullen worden ondernomen door Super Market Mittal voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de website;
En u erkent en stemt ermee in dat elk geautomatiseerd gebruik van de Website of de Aankoopdiensten verboden is.
U mag de Aankoopdiensten niet gebruiken en de Voorwaarden mogelijk niet accepteren als:

u niet de wettelijke leeftijd heeft om een ​​bindend contract aan te gaan met Super Market Mittal; of
u bent een persoon die is uitgesloten van het ontvangen van de Aankoopdiensten volgens de wetten van Nederland of andere landen, inclusief het land waarin u woont of van waaruit u de Aankoopdiensten gebruikt.
Door gebruik te maken van de Aankoopdiensten om het Product via de Website aan te schaffen, gaat u akkoord met de betaling van de op de Website vermelde aankoopprijs voor het Product (de ‘Aankoopprijs’). Betaling van de Aankoopprijs kan worden gedaan via een van de volgende externe leveranciers:

Betalingsgatewayservice van derden
Betalen bij aflevering, EFTPOS bij aflevering
Door gebruik te maken van de Aankoopdiensten garandeert u dat u bekend bent met, en ermee instemt gebonden te zijn aan, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en andere relevante juridische documentatie die wordt verstrekt door de Payment Gateway Providers. Nadat de betaling van de aankoopprijs is bevestigd door Super Market Mittal, ontvangt u een ontvangstbewijs om te bevestigen dat de betaling is ontvangen en kan Super Market Mittal uw aankoopgegevens vastleggen voor toekomstig gebruik.

U erkent dat de Aankoopdiensten aangeboden door Super Market Mittal (de ‘Bezorgdiensten’) door het gebruik van hun eigen bezorgdiensten (de ‘Bezorgdienstverleners’). In het geval dat een item verloren of beschadigd raakt tijdens de leveringsdiensten, vraagt ​​Super Market Mittal u om de items bij levering te inspecteren en de bezorger hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Op de Website, de Aankoopdiensten en alle gerelateerde producten van Super Market Mittal rust auteursrecht. Het materiaal op de Website is auteursrechtelijk beschermd onder Nederlands recht en door internationale verdragen. Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten (inclusief copyright) op de inhoud van de site en de samenstelling van de website (inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, videobeelden, audioclips en software) (de ‘Inhoud’) eigendom van of worden beheerd voor deze doeleinden, en zijn gereserveerd door Super Market Mittal of zijn bijdragers.

Super Market Mittal behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de website en alle gerelateerde inhoud. Niets dat u op of in verband met de website doet, wordt aan u overgedragen:

de bedrijfsnaam, handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk, industrieel ontwerp, patent, geregistreerd ontwerp of copyright van Super Market Mittal;
of het recht om een ​​bedrijfsnaam, handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk of industrieel ontwerp te gebruiken of te exploiteren;
of een systeem of proces dat het onderwerp is van een octrooi, geregistreerd ontwerp of auteursrecht (of een aanpassing of wijziging van een dergelijk systeem of proces).
U mag niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Super Market Mittal en de toestemming van andere relevante rechthebbenden: uitzenden, opnieuw publiceren, uploaden naar een derde partij, verzenden, posten, distribueren, tonen of afspelen in het openbaar, aanpassen of wijzigen op welke manier dan ook de Inhoud of contact met derden voor welk doel dan ook. Dit verbod strekt zich niet uit tot materialen op de Website die vrij beschikbaar zijn voor hergebruik of zich in het publieke domein bevinden.

Super Market Mittal neemt uw privacy serieus en alle informatie die wordt verstrekt door uw gebruik van de Applicatie en/of de Aankoopdiensten valt onder het Privacybeleid van Super Market Mittal, dat beschikbaar is op de website.
De voorwaarden blijven van toepassing totdat ze door u of door Super Market Mittal worden beëindigd, zoals hieronder uiteengezet.

Als u de Voorwaarden wilt beëindigen, kunt u dit doen door:

Super Market Mittal op elk moment op de hoogte stellen;
En het sluiten van uw accounts voor alle Aankoopdiensten die u gebruikt, waar Super Market Mittal deze optie voor u beschikbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van de lokale toepasselijke wetgeving behoudt Super Market Mittal zich het recht voor om uw lidmaatschap van de Website op elk moment te beëindigen of te annuleren en kan naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van de Website of de Aankoopdiensten opschorten of weigeren zonder op de hoogte stellen als u enige bepaling van de Voorwaarden of toepasselijke wetgeving schendt of als uw gedrag de naam of reputatie van Super Market Mittal aantast of de rechten van een andere partij schendt.

Wanneer de Voorwaarden eindigen, zijn alle wettelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden waaraan u en Super Market Mittal hebben geprofiteerd, onderhevig aan (of die in de loop van de tijd zijn ontstaan ​​terwijl de Voorwaarden van kracht waren) of die worden uitgedrukt om voor onbepaalde tijd voortduren, blijft onaangetast door deze stopzetting, en de bepalingen van deze clausule blijven voor onbepaalde tijd van toepassing op dergelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

U stemt ermee in om Super Market Mittal, zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, bijdragers, externe contentproviders en licentiegevers te vrijwaren van en tegen:

(a) alle acties, rechtszaken, claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, verlies en schade (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) opgelopen, geleden of voortvloeiend uit of in verband met enige Inhoud die u plaatst via de Website;
(b) enige directe of indirecte gevolgen van uw toegang tot, gebruik van of transacties op de Website of pogingen daartoe en enige schending door u of uw vertegenwoordigers van deze Voorwaarden; en/of

Als een geschil voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden, mag geen van beide partijen een Tribunaal of Rechtbank starten met betrekking tot het geschil, tenzij aan de volgende clausules is voldaan (behalve wanneer dringende voorlopige voorzieningen worden aangevraagd).

Een partij bij de Voorwaarden die claimt dat er een geschil is ontstaan ​​onder de Voorwaarden, moet de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van de aard van het geschil, de gewenste uitkomst en de actie die nodig is om het Geschil te beslechten.

Na ontvangst van die kennisgeving door die andere partij, moeten de partijen bij de Voorwaarden:

Binnen 90 dagen na de Kennisgeving te goeder trouw trachten het Geschil snel op te lossen door middel van onderhandelingen of andere middelen waarover zij het onderling eens kunnen worden;

Indien om welke reden dan ook, 90 dagen na de datum van de Kennisgeving, het Geschil niet is opgelost, moeten de Partijen overeenkomen een bemiddelaar te kiezen of om een ​​geschikte bemiddelaar te verzoeken.

Conflict Resolution Service of zijn of haar gevolmachtigde;

De partijen zijn in gelijke mate aansprakelijk voor de honoraria en redelijke onkosten van een bemiddelaar en de kosten van de locatie van de bemiddeling, en zonder het voorgaande te beperken, verbinden zij zich ertoe alle bedragen te betalen die door de bemiddelaar worden gevraagd als voorwaarde voor het begin van de bemiddeling. Partijen dienen ieder hun eigen kosten in verband met de mediation te betalen;
Alle mededelingen over onderhandelingen door de partijen die voortkomen uit en verband houden met deze geschillenbeslechtingsclausule zijn vertrouwelijk en moeten, voor zover mogelijk, worden behandeld als “onverminderd” onderhandelingen met het oog op de toepasselijke bewijswetgeving.